• pro_banner

Pes woltly elektrik enjamlary pudagynyň özgerişi

2.1 Tehnologiýany özgertmek

2.1.1 Gözleg we barlag işlerini köpeltmek

Hytaýyň ýerli kärhanalary bilen daşary ýurt kärhanalarynyň arasynda önümçilik derejesinde uly boşluk bar.“On üçünji bäş ýyllyk meýilnama” döwründe, meniň ýurdumyň pes woltly elektrik önümleri ýokary öndürijilige ünsi jemläp, ýokary hilli, önüm ygtybarlylygy we geçmişden daşky görnüşi yzarlaýar.Daşary ýurt kärhanalary bilen boşlugy azaltmak üçin enjamlar, dizaýn, materiallar, prosesler we ş.m. goşmak bilen gözleg we ösüş üçin maýa goýumlaryny artdyrmak;kärhanalary kärhananyň ösüşiniň esasy özeni bolan şol bir wagtyň özünde tehnologiki özgerişleri amala aşyrmaga höweslendirmek;Pes woltly elektrik enjamlary, synag enjamlary we awtomatiki onlaýn kesgitleme tehnologiýasynyň gözleg we ösüş tizligi üçin ýörite önümçilik enjamlaryny çaltlaşdyrmak;pes woltly elektrik pudagynyň tehniki üýtgemelerini ýokarlandyrmak we daşary ýurtly kärdeşleri bilen tehniki alyş-çalyşlary ösdürmek.

2.1.2 Senagat standart ulgamyny gowulandyrmak

ýurdumyň elektrik enjamlary kärhanalary mümkin boldugyça gysga wagtda bitewi standartlary kabul etmeli we halkara ülňüleriniň tendensiýasyna hemişe üns bermeli.Önüm dizaýnynyň başyndan başlap, täze önümleri gözlemek we ösdürmek materiallary saýlamagy we önümçilik prosesini halkara ülňülerine laýyklykda göz öňünde tutmalydyr, şonuň üçin ýurdumyň pes woltly elektrik önümleri hakykatdanam “ýaşyl, ekologiýa taýdan arassa, pes” ösüp biler. uglerod ”elektrik önümleri.Işgärlerden başlap, standartlary baglanyşdyrmak, hiliň umumy gowulaşmagyny üpjün etmek üçin tutuş ulgamyň hil dolandyryşyny gowulandyrmak.Önüm öndürmek prosesi, elektron enjamlaryň ygtybarlylygyna we elektromagnit laýyklyk talaplaryna aýratyn üns bermek bilen ygtybarlylygy gözegçilikde saklaýar (onlaýn synag enjamlaryny güýçli ösdürýär), ygtybarly zawod barlagyny we ş.m. [1] [2].

2.2 Önümiň üýtgemegi

2.2.1 Önümiň gurluşyny sazlamak

Milli syýasatyň ugruna görä, pes woltly elektrik önümleriniň gurluşyny geljekde hasam sazlamaly.“On üçünji bäş ýyllyk meýilnama” döwründe UHV, akylly set, internet + kuwwat, global energiýa interneti we Made in China 2025 orta we ýokary bazarda islegi çalt artdyrar.Täze energiýanyň çalt ösmegi, senagaty giňeltmek üçin ösüş mümkinçiliklerini üpjün edýär.Pes woltly elektrik pudagynyň önüm meýdany fotowoltaik güýç inwertorlaryna, täze energiýa gözegçilik we gorag ulgamlaryna, paýlanan energiýa çeşmelerine, energiýa saklaýyş enjamlaryna, elektrik geçiriji elektrik enjamlaryna we beýleki meýdanlara çenli giňeldilip bilner.Umumy çözgütleri berip biler.Bu ugur pes woltly elektrik enjamlary pudagy üçin täze möhüm ykdysady ösüş nokady.

2.2.2 Önümiň täzelenişi

countryurdumyň pes woltly elektrik senagaty intellekt, modulizasiýa we aragatnaşyk ugrunda hasam öser we pes woltly elektrik paýlaýyş we dolandyryş ulgamy kem-kemden akylly tora tarap öser.Häzirki wagtda önümleriň täze nesli henizem tertipsizligiň başlangyç tapgyrynda, esasy sebäpleri şulardan ybarat: önümleriň funksiýalary we ülňüleri barada ylalaşyk ýok, aragatnaşyk usuly birneme ýönekeý we maglumatlary geçirmek protokollary dürli önümleriň arasynda gabat gelmeýär;pes woltly tok öçürijiler, kontaktlar, Galyndy tok goragçylary we beýleki önümler elektrik üpjünçilik kompaniýalaryna ýa-da pes woltly ulanyjylara iş şertlerini, iş maglumatlaryny, parametrleri sazlamagy we beýleki interfeýsleri yzygiderli üpjün etmeýär we bitewi merkezleşdirilen gözegçiligi gazanmak kyn;önüm mikroprosessorlary we A / D öwrüjileri birleşdirýär., ýat we beýleki çipler, ulanyjylar temperatura, çyglylyk we aşa ýokary wolt ýaly has daşky gurşaw şertlerinde işleýiş uýgunlaşmagyna we ygtybarlylygyna şübhelenýärler, tehniki hyzmatyň amatlylygyny hem ýokarlandyrmaly.

2.2.3 Akyl geljegiň şasydyr

Pes woltly elektrik enjamlarynyň akyl, aragatnaşyk we sanlaşdyrylmagy geljekdäki ösüş ugurlarydyr, ýöne has ýokary talaplar ulgam integrasiýasyna we pes woltly elektrik enjamlarynyň umumy çözgütlerine hem goýulýar.Pes woltly elektrik enjamlarynyň intellektuallaşdyrylmagy akylly önümçilik tehnologiýasynyň we enjamlarynyň ulanylmagyny we esasy komponentler üçin awtomatiki önümçilik liniýalarynyň, pes woltly elektrik enjamlary üçin awtomatiki synag liniýalarynyň we pes woltly elektrik enjamlary üçin awtomatiki enjamlaryň liniýalarynyň döredilmegini talap edýär.Akylly uniwersal zynjyr döwüjiler, akylly energiýa tygşytlaýjy AC kontaktlary, akylly ýokary döwülen galypdan ýasalan korpus döwüjiler, saýlama gorag öý toguny döwüjiler, awtomatiki geçiriş wyklýuçatelleri, ýokary öndürijilikli paýlaýyş ulgamlarynyň täze nesli üçin intellektual dolandyryş we gorag enjamlary, Double ýel energiýasy öwrüji esasy tehnologiýalar, SPD, akylly set ahyrky ulanyjy enjamlary we beýleki tehnologiýalar hökümetiň we bazaryň güýçli goldawyny alar, şeýlelik bilen ýurdumyň pes woltly senagaty gysga wagtda halkara öňdebaryjy tehnologiýalaryna laýyk bolup biler. [3].

2.3 Bazar öwrülişigi

2.3.1 Senagatyň gurluşy

Güýçli kuwwatly iri kärhanalar elektrik energiýasyny goldaýan toplumlaýyn topar kompaniýalaryna öwrülmek üçin elinden gelenini etmeli.Güýçli we oňat şertleri bolan kärhanalar esasy önümlerini ösdürmeli we kämilleşdirmeli, modelleri we spesifikasiýalary baýlaşdyrmaly we birneme doly görnüşli pes woltly elektrik enjamlarynyň ýöriteleşdirilen kärhanalaryna öwrülmeli.Belli bir önümçilik tejribesi bolan kiçi we orta kärhanalar pes woltly elektrik enjamlarynyň ýöriteleşdirilen önümçilik kärhanalaryna ýa-da elektrik enjamlarynyň ýöriteleşdirilen önümçilik kärhanalaryna we has maksatly görnüşleri bolan goldaw enjamlaryna öwrülip bilerler.KOK-laryň köpüsi gurluş düzedişlerini we aktiwleri üýtgedip gurmagy göz öňünde tutmalydyrlar.

2.3.2 Syýasat

Döwlet syýasaty we hukuk ulgamyny kämilleşdirer, kärhanalar üçin maliýeleşdiriş kanallaryny we karz kepillendiriş ulgamyny giňelder, maliýe we maliýe goldawyny artdyrar we kärhanalara salgytlary degişli derejede gowşadar.Döwlet bölümleri üçin ýokary hilli kärhanalary satyn almak we goldamak üçin degişli ulgamlary wagyz ediň.Kärhanalaryň tehnologiki ösüşini çaltlaşdyrmak, gurluşyny sazlamak we bazaryň açylmagyna goldaw bermek üçin kärhanalary goramagy güýçlendiriň.

2.3.3 “Internet +” strategiýasy

“Premier Li” tarapyndan öňe sürlen kontekste görä, pes woltly elektrik kompaniýalarynyň köpüsine BAT işewürlik modelini öwrenmäge we pes woltly elektrik üpjün edijilerine öwrülmäge rugsat beriň.Wenzhou, ueuçingdäki maşgala ussahanalarynyň esasynda “Chint” we “Delixi” ýaly kärhanalary öndürip bolýandygy sebäpli, enjam + programma üpjünçiligi + hyzmat + elektron söwda modeli we strategiýasynyň kömegi bilen çykýan kärhanalaryň bir topary hökmany suratda ýüze çykar.

2.3.4 Dizaýn-marka-bahasy

Barha güýçlenýän pes woltly elektrik pudagynda “markany dizaýn bilen ösdürmek we pes uçdan dizaýn bilen dynmak” ewolýusiýa ýoly barha güýçlenýär.Käbir geljegi uly kompaniýalar, belli dizaýn kompaniýalary bilen hyzmatdaşlykda öz markalarynyň we önümleriniň bäsdeşlige ukyplylygyny hemmetaraplaýyn ýokarlandyrmak üçin batyrgaý ädim ätdiler.Häzirki wagtda pes woltly elektrik enjamlarynyň gurluş dizaýny modulizasiýa, kombinasiýa, modulizasiýa we komponentleri umumylaşdyrmakda giňden ulanylýar.Dürli bahalandyrylan ýa-da dürli görnüşli elektrik enjamlary bolan bölekleriň uniwersallaşdyrylmagy önüm öndürijiler we önüm öndürijiler üçin çykdajylary ep-esli azaldar;ulanyjylaryň bölekleriniň sanawyny ýöretmek we azaltmak hem amatlydyr.

2.3.5 Eksporty güýçlendiriň we dambbell şekilli ösüş modelini dörediň

Orta we ýokary derejeli markalaryň we daşary ýurt biznesiniň ösmegi, daşary ýurtda berk orny eýelemegi we dambbell şekilli ösüş döwletini emele getirmegi, geljekdäki pudagyň ösmegi üçin möhüm serişde bolmalydyr.Bazaryň globallaşmagy bilen köpmilletli kompaniýalaryň we içerki kärhanalaryň özara aralaşmagy pes woltly elektrik pudagynyň ösüşinde gutulgysyz tendensiýa öwrüldi.Bu aralaşmak diňe bir içerki kärhanalaryň ýokary derejeli önümleriniň daşary bazarlara aralaşmagyny däl, eýsem köpmilletli kompaniýalaryň önümleriniň içerki orta we pes bazarlara aralaşmagyny hem öz içine alýar.Döwlet we ýerli hökümetler kärhanalary we senagat toparlaryny senagat gymmaty zynjyryny giňeltmäge, pes woltly elektrik kärhanalaryna “ýöriteleşdirme, arassalamak we ýöriteleşdirmek” ugrunda ösmäge goldaw bermeli we özbaşdak önümçilik zynjyrlaryny döretmeli. aýratynlyklary we bellikleri, şeýlelik bilen senagatyň kämilleşmegine itergi berýär.


Iş wagty: Apr-01-2022