• pro_banner

Kepillik

Kepillik syýasatlary

CNC görnüşi
Elektrik senagatynda ilkinji saýlama marka bolmak

Kepillik möhleti: iberiş we paýlamak enjamlary üçin, gowşurylan senesinden 18 aý ýa-da gurnama we synag kabul edilen gününden 12 aý (öňki möhletine laýyklykda);öndürilen senesinden 24 aý pes woltly beýleki enjamlar üçin.Kepillik möhleti üýtgedilip, müşderiler bilen baglaşylan şertnama esasynda üýtgedilip bilner.

Kepillik döwründe ulanyjylar müşderi hyzmat bölümi, ygtyýarly müşderi hyzmat merkezi ýa-da ýerli dileriňiz arkaly kepillik hyzmatymyzdan lezzet alarlar.Soraglaryňyz bar bolsa CNC bilen habarlaşyň ýa-da ýerli distribýutora jaň ediň.
contact information: Service@cncele.com

Şertnamanyň şertnamasyna laýyklykda kepillik möhletinde kemçilikli önümler üçin CNC jogapkärdir.CNC kepillik möhletinden soň öwezini dolmak hyzmatyny eder.CNC, nädogry gurmak, nädogry ulanmak, hyýanatçylykly peýdalanmak, geleňsizlik ýa-da ret etmek, CNC tarapyndan habar berlen tehniki görkezmelerden dürli gözegçilik usuly bilen çäklendirilmezden, hil meselesinden başga beýleki meseleler sebäpli ýüze çykan çykdajylar üçin jogapkärçilik çekmeýär.

CNC önümiň näsazlygy ýa-da zaýalanmagy ýa-da ş.m. sebäpli ýitgini diňe gytaklaýyn ýitgileri hasaba almazdan önümiň bahasynyň derejesinde göterýär.

Şu ýerdäki hyzmatlaryň ýerine ýetirilmezligine sebäp bolýan uruşlar, bidüzgünçilikler, iş taşlaýyş, gyrgyn ýa-da beýleki epidemiýany öz içine alýan, ýeňip bolmajak ýa-da gözegçilik edip bolmaýan beýleki faktorlar ýüze çykan halatynda, CNC päsgelçilikler aýrylandan soň hyzmatlary bermäge haklydyr we jogapkärçiligini öz üstüne almaýar.