C-Motor dolandyryş we gorag Inverter & Soft-Starter
I- Diwar kommutatory

Çözgütler

CNC, müşderilere has umumy çözgütler hödürlemek üçin hyzmatdaşlygy we ösüşi işjeň innowasiýa pikiri bilen senagat gurluşyny optimizirlemegi we kämilleşdirmegi dowam etdirer.

Habar ýarmarkalary

CNC, müşderilere has umumy çözgütler hödürlemek üçin hyzmatdaşlygy we ösüşi işjeň innowasiýa pikiri bilen senagat gurluşyny optimizirlemegi we kämilleşdirmegi dowam etdirer.

 • YC9VA 3 faza Häzirki dolandyryş funksiýasy bilen aşaky / ýokary naprýa .eniýe goragçysy
  2022-08-15
  YC9VA 3 fazasy Dolandyryş funksiýasy bilen aşaky / ýokary naprýa .eniýe goragçysy, elektrik enjamlaryny we enjamlaryny kabul ederliksiz naprýa .eniýe damjalaryndan goramak üçin niýetlenendir.Enjam zynjyrdaky naprýa .eniýäni yzygiderli seljerer we naprýa .eniýe bellenilen çäkden geçse ...
 • CNC Electric köp şäherde paýlaýyş toruny döretdi
  2022-08-13
  CNC Electric, bitewi dükan dizaýny bilen köp şäherde paýlaýyş toruny döretdi.Müşderilere bir bitewi çözgütler bilen üpjün etmek üçin ýokary hilli önümler we baý önüm seriýasy.CNC distribýutory bolmak üçin hoş geldiňiz!
 • 2022-07-25
  Bulutly asman. Ayagyş ýa-da ýyldyrym çakmagy mümkin. 75F belentlikde. Windel ýeňil we üýtgäp biler. Şu gije ýary gijeden soň ýagyşly bulutly. 61F. Günorta-gündogar şemallary 5-10 mil / s.Mahaska okrugyndan we onuň töweregindäki mugallymlary Daşky gurşawy öwreniş merkezine çagyryň ...
 • Pes woltly elektrik enjamlary pudagynyň özgerişi
  2022-04-01
  2.1 Tehnologiýany özgertmek 2.1.1 Gözleg we gözleg işlerini ýokarlandyrmak Hytaýyň ýerli kärhanalary bilen daşary ýurt kärhanalarynyň arasynda önümçilik derejesinde uly boşluk bar.“On üçünji bäş ýyllyk meýilnama” döwründe, ýurdumyň pes woltly elektrik önümleri kem-kemden ýokary q ...
 • Pes woltly elektrik enjamlarynyň on ösüş ugry
  2022-04-01
  3.1 Dik integrasiýa Pes woltly elektrik önümlerini iň uly alyjylar pes woltly doly enjam zawodlarydyr.Bu aralyk ulanyjylar pes woltly elektrik böleklerini satyn alýarlar, soňra bolsa güýç paýlaýyş panelleri, kuwwat di ... ýaly pes woltly doly enjamlara ýygnaýarlar.