• pro_banner

Pes woltly elektrik enjamlarynyň on ösüş ugry

3.1 Dik integrasiýa

Pes woltly elektrik önümlerini iň uly alyjylar pes woltly doly enjam zawodlarydyr.Bu aralyk ulanyjylar pes woltly elektrik böleklerini satyn alýarlar, soňra bolsa elektrik paýlaýyş panelleri, güýç paýlaýyş gutulary, gorag panelleri we dolandyryş panelleri ýaly pes woltly doly enjamlara ýygnaýarlar we soňra ulanyjylara satýarlar.Öndürijileriň wertikal integrasiýasynyň ösmegi bilen araçy öndürijiler we komponent öndürijiler biri-biri bilen integrasiýasyny dowam etdirýärler: diňe komponentleri öndürýän adaty öndürijiler hem enjamlaryň doly toplumyny öndürip başladylar we adaty araçy öndürijiler hem pes önümçilige goşuldylar. satyn almak, bilelikdäki kärhanalar we ş.m. arkaly naprýa .eniýe elektrik bölekleri.

3.2 Guşak we ýol başlangyjy globallaşmaga kömek edýär

Countryurdumyň “Bir guşak, bir ýol” strategiýasynyň düýp manysy Hytaýyň önümçilik kuwwatyny we maýa önümçiligini ösdürmekdir.Şonuň üçin, ýurduň öňdebaryjy pudaklaryndan biri hökmünde syýasat we maliýe goldawy ugurdaky ýurtlara elektrik torlarynyň gurluşygyny çaltlaşdyrmaga kömek eder we şol bir wagtyň özünde ýurdumyň elektrik enjamlarynyň eksporty üçin giň bazar açar.Günorta-Gündogar Aziýa, Merkezi we Günorta Aziýa, Günbatar Aziýa, Afrika, Latyn Amerikasy we beýleki ýurtlar elektrik gurluşygynda birneme yza galýarlar.Economicurduň ykdysady ösüşi we elektrik energiýasynyň sarp edilmegi bilen elektrik torunyň gurluşygyny çaltlaşdyrmaly.Şol bir wagtyň özünde, biziň ýurdumyzda içerki enjam kärhanalarynyň ösüşi tehnologiýada yza galýar, importa gaty garaşly we ýerli proteksionizm tendensiýasy ýok.Şonuň üçin Hytaý kärhanalary “Guşak we ýol başlangyjy” täsiriniň täsirinden peýdalanyp globallaşma depginini çaltlaşdyrar.Döwlet pes woltly elektrik enjamlarynyň eksportyna elmydama uly ähmiýet beripdir we eksport salgyt ýeňillikleri, import we eksport hukuklaryny ýeňilleşdirmek we ş.m. ýaly syýasata goldaw we goldaw beripdir, şonuň üçin eksport üçin içerki syýasat gurşawy pes woltly elektrik önümleri gaty gowy.

3.3 Pes basyşdan orta we ýokary basyşa geçiş

5 ýyldan 10 ýyla çenli pes woltly elektrik pudagy pes woltlydan orta ýokary woltly, analog önümlerden sanly önümlere, önüm satuwy taslamalaryň toplumyna, orta pesden orta we ýokary derejä öwrüler. - we konsentrasiýanyň uly ösüşi.Uly ýük enjamlarynyň köpelmegi we elektrik energiýasynyň sarp edilmegi bilen, liniýanyň ýitgisini azaltmak üçin köp ýurt dag-magdan, nebit, himiýa we beýleki pudaklarda 660V naprýa .eniýäni güýçli ösdürýär.Halkara elektrotehniki komissiýasy 660V we 1000V-ni senagat umumy maksatly naprýa .eniýe hökmünde maslahat berýär we 660V ýurduň magdançylyk pudagynda giňden ulanylýar.Geljekde pes woltly elektrik enjamlary bahalandyrylan naprýa .eniýäni hasam artdyrar we şeýlelik bilen asyl “orta woltly elektrik enjamlaryny” çalşar.Germaniýanyň Mannheim şäherinde geçirilen ýygnak pes woltly derejäni 2000V çenli ýokarlandyrmak barada-da ylalaşdy.

3.4 Makara gönükdirilen, täzeliklere esaslanýan

Lowerli pes woltly elektrik enjamlary kompaniýalarynda, adatça, ýeterlik garaşsyz innowasiýa mümkinçilikleri ýok we ýokary derejeli bazar bäsdeşlik ukyby ýok.Pes woltly elektrik enjamlarynyň ösüşine ulgamyň ösüş nukdaýnazaryndan däl-de, ulgamyň umumy çözgüdinden we ulgamdan ähli tok paýlanyşyna, gorag we gözegçilik komponentlerine, güýçli tokdan gowşak tok akymyna çenli göz öňünde tutulmalydyr; çözülmeli.Akylly pes woltly elektrik enjamlarynyň täze nesli ýokary öndürijilikli, köp funksiýaly, kiçi göwrümli, ýokary ygtybarlylyk, ýaşyl daşky gurşawy goramak, energiýa tygşytlamak we material tygşytlamak ýaly ajaýyp aýratynlyklara eýedir.Şolaryň arasynda täze nesil uniwersal tok öçürijiler, galypdan ýasalan tok öçürijiler we saýlama goragly tok öçürijiler, ýurduň pes woltly elektrik paýlaýyş ulgamynyň doly aralyga (terminal elektrik paýlaýyş ulgamyny goşmak bilen) we doly tok gazanmagyna esas döredýär. saýlama gorag we pes woltly güýç paýlaýyş ulgamlaryny gowulandyrmak üçin esas döredýär.Ulgam elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygy uly ähmiýete eýe we orta-ýokary bazarda gaty giň ösüş perspektiwasyna eýedir [4].Mundan başga-da, aragatnaşykçylaryň täze nesli, ATSE-iň täze nesli, SPD-iň täze nesli we beýleki taslamalar hem işjeň ösdürilýär, bu pudakda garaşsyz innowasiýalary işjeň ösdürmäge we pesleriň ösüşini çaltlaşdyrmaga pudaga ýolbaşçylyk eder; woltly elektrik pudagy.

3.5 Sanlaşdyrmak, aragatnaşyk, akyl we baglanyşyk

Täze tehnologiýalaryň ulanylmagy pes woltly elektrik önümleriniň ösüşine täze jan berdi.Hemme zadyň birikdirilen we hemme zadyň akylly bolan döwründe pes woltly elektrik önümleriniň täze “öwrülişigi” bolup biler.Pes woltly elektrik enjamlary bu ynkylapda möhüm rol oýnaýar we ähli zatlaryň izolirlenen adalaryny we hemme kişini bitewi ekosistema birikdirip, hemme zadyň birleşdirijisi bolup hyzmat eder.Pes woltly elektrik enjamlary bilen toruň arasyndaky baglanyşygy amala aşyrmak üçin adatça üç shema kabul edilýär.Birinjisi, tor bilen adaty pes woltly elektrik komponentleriniň arasynda birleşdirilen täze interfeýs enjamlaryny ösdürmek;ikinjisi, adaty önümlerde kompýuter torlaýyn interfeýs funksiýalaryny almak ýa-da köpeltmek;üçünjisi, täze elektrik enjamlarynyň kompýuter interfeýslerini we aragatnaşyk funksiýalaryny gönüden-göni ösdürmekdir.
3.6 Pes woltly elektrik enjamlarynyň dördünji nesli esasy akym bolar

Dördünji nesil pes woltly elektrik önümleri diňe üçünji nesil önümleriniň aýratynlyklaryny miras alman, eýsem akyl aýratynlyklaryny çuňlaşdyrýar.Mundan başga-da, ýokary öndürijilik, köp funksiýaly, miniatýurizasiýa, ýokary ygtybarlylyk, ýaşyl daşky gurşawy goramak, energiýa tygşytlamak we material tygşytlamak ýaly ajaýyp aýratynlyklara eýe.Täze önümler, elbetde, pes woltly elektrik pudagynda tehnologiýalaryň we önümleriň täze tapgyryny ulanmaga we ösdürmäge itergi berer we pes woltly elektrik önümçiligi pudagynyň kämilleşmegini çaltlaşdyrar.Aslynda, içerde we daşary ýurtda pes woltly elektrik enjamlary bazaryndaky bäsdeşlik hemişe ýiti boldy.1990-njy ýyllaryň ahyrynda, meniň ýurdumda üçünji nesil pes woltly elektrik önümleriniň öndürilmegi we mahabatlandyrylmagy üçünji nesil pes woltly elektrik önümleriniň tamamlanmagyna we mahabatlandyrylmagyna gabat geldi.Schneider, Siemens, ABB, GE, Mitsubishi, Moeller, Fuji we beýleki esasy daşary ýurtly pes woltly elektrik öndürijileri dördünji nesil önümlerini yzygiderli satuwa çykardylar.Önümler hemmetaraplaýyn tehniki we ykdysady görkezijilerde, önümiň gurluşynda we material saýlanyşynda we täze tehnologiýalary ulanmakda täze üstünliklere eýe.Şonuň üçin gözlegimi çaltlaşdyrmak we meniň ýurdumda pes woltly elektrik enjamlarynyň dördünji neslini öňe sürmek geljekde belli bir döwürde pudagyň üns merkezinde bolar.

3.7 Önüm tehnologiýasynyň we öndürijiligiň ösüş tendensiýasy

Häzirki wagtda içerki pes woltly elektrik önümleri ýokary öndürijilik, ýokary ygtybarlylyk, miniatýurizasiýa, sanlaşdyrmak, modulirlemek, kombinasiýa, elektronika, akyl, aragatnaşyk we komponentleri umumylaşdyrmak ugrunda ösýär.Häzirki zaman dizaýn tehnologiýasy, mikroelektron tehnologiýasy, kompýuter tehnologiýasy, tor tehnologiýasy, aragatnaşyk tehnologiýasy, akylly tehnologiýa, ygtybarlylyk tehnologiýasy, synag tehnologiýasy we ş.m. ýaly pes woltly elektrik enjamlarynyň ösüşine täsir edýän köp sanly täze tehnologiýa bar. Mundan başga-da, zerurlyk artykmaç goramagyň täze tehnologiýasyna üns beriň.Pes woltly tok öçürijini saýlamak düşünjesini düýpgöter üýtgeder.Häzirki wagtda, ýurdumyň pes woltly elektrik paýlaýyş ulgamy we pes woltly elektrik enjamlary saýlama goragly bolsa-da, saýlama gorag doly däl.Pes woltly tok öçürijileriň täze nesli doly tok we doly aralyk saýlama gorag düşünjesini teklip edýär.

3.8 Bazary üýtgetmek

Täzelik etmek ukyby bolmadyk pes woltly elektrik enjamlaryny öndürijiler, önüm dizaýn tehnologiýasy, önümçilik kuwwaty we enjamlary pudagy üýtgedip gurmakda ýok ediler.Üçünji we dördünji nesil orta we ýokary derejeli pes woltly elektrik önümleri, öz innowasiýa mümkinçilikleri we ösen önümçilik enjamlary bilen bazar bäsleşiginde hasam tapawutlanar.Beýleki kärhanalar kiçi ýöriteleşdirme we uly umumylaşdyrma iki derejä bölüner.Öňküsi bazar doldurgyjy hökmünde ýerleşdirildi we professional önüm bazaryny berkitmegi dowam etdirer;ikinjisi, bazar paýyny giňeltmäge, önüm çyzygyny gowulandyrmaga we ulanyjylara has giňişleýin hyzmatlary bermäge çalyşar.Käbir öndürijiler bu pudakdan çykyp, häzirki wagtda has girdejili beýleki pudaklara girerler.

3.9 Pes woltly elektrik enjamlarynyň standartlarynyň ösüş ugry

Pes woltly elektrik önümleriniň döwrebaplaşdyrylmagy bilen adaty ulgam kem-kemden kämilleşer.Geljekde pes woltly elektrik önümleriniň ösüşi, esasan, aragatnaşyk interfeýsleri, ygtybarlylyk dizaýny we daşky gurşawy goramaga we energiýany tygşytlamaga üns bermek bilen akylly önümlerde ýüze çykar.Ösüş tendensiýasyna laýyklykda dört tehniki ülňü gyssagly öwrenilmeli: iň soňky önümleriň, şol sanda tehniki öndürijilik, ulanyş öndürijiligi we tehniki hyzmat ýerine ýetirişini hem öz içine alýan tehniki ülňüler;önüm aragatnaşygy we önüm öndürijiligi we aragatnaşyk talaplary.Gowy ylalaşyk;önümiň ygtybarlylygyny we önümiň hilini ýokarlandyrmak we daşary ýurt önümleri bilen bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak üçin degişli önümler üçin ygtybarlylygy we synag usulyýet standartlaryny düzmek;Az woltly elektrik önümleri üçin daşky gurşawy habardar etmegiň dizaýn ülňülerini we energiýa tygşytlylyk ülňülerini düzmek, energiýa tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa “ýaşyl elektrik enjamlaryny” öndürmek we öndürmek üçin ýol görkeziji we standartlaşdyryň [5].

3.10 Greenaşyl ynkylap

Pes uglerodyň ýaşyl öwrülişigi, energiýa tygşytlamak, material tygşytlamak we daşky gurşawy goramak dünýä uly täsir etdi.Howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly global ekologiki howpsuzlyk meselesi barha artyp başlady we pes woltly elektrik tehnologiýasy we energiýa tygşytlaýyş tehnologiýasy tehnologiki bäsleşigiň serhet we gyzgyn ýerlerine öwrüldi.Ordinaryönekeý ulanyjylar üçin pes woltly elektrik enjamlarynyň hiline we bahasyna goşmaça önümleriň energiýa tygşytlaýjy we daşky gurşawy goramak işine has köp üns berýärler.Mundan başga-da, kanuny taýdan döwlet kärhanalar we senagat gurluşyk ulanyjylary tarapyndan ulanylýan pes woltly elektrik önümleriniň daşky gurşawy goramak we energiýa tygşytlamak üçin talaplaryny öňe sürdi.Esasy bäsdeşlik ukyby bolan ýaşyl we energiýa tygşytlaýan elektrik enjamlaryny döretmek we müşderilere has ygtybarly, has akylly we ýaşyl elektrik çözgütleri bilen üpjün etmek umumy tendensiýa.Greenaşyl rewolýusiýanyň peýda bolmagy pes woltly elektrik pudagynda öndürijilere kynçylyklary we mümkinçilikleri getirýär [5].


Iş wagty: Apr-01-2022