• pro_banner

MCCB mugallymlar üçin mekdebe çenli tebigat dynç alyşyny geçirýär |Newserli habarlar

Bulutly asman. Ayagyş ýa-da ýyldyrym çakmagy mümkin. 75F beýiklikde. Windel ýeňil we üýtgäp biler ..
Bu gije ýary gijeden soň ýagyşly bulutly. 61F. Günorta-gündogar şemallary 5-10 mil / s. 50% ýagyş mümkinçiligi.
Mahaska okrugyndan we onuň töweregindäki sebitlerden mugallymlary 2022-23-nji okuw ýylyny Mahaska etrabynyň tebigaty goramak meýdançasynda dynç almak we güýmenmek üçin Daşky gurşawy öwreniş merkezine çagyryň.
Çärä 10-njy awgust, çarşenbe güni ir sagat 9-dan agşam sagat 14-e çenli dowam eder. Gyzyklanýanlar 29-njy iýula çenli şu ýerde hasaba alynmaly: signupgenius.com/go/10C0E4EABAA2EA0FBC34-back.
Bu, okuwçylaryňyzyň Mahaska etrabyny gorap saklamak meýdançasynda näme edýändiklerini başdan geçirmegiň ajaýyp usuly bolar. Mundan başga-da, mugallymlar beýleki mugallymlar bilen bilelikde oturylyşykdan lezzet alyp bilerler, gyzykly ýaryşlara gatnaşyp bilerler we MCCB-den synp otaglaryny doldurmak üçin nädip ulanyp boljakdygyny öwrenip bilerler. okuw ýyly.
Gyzyklanýanlar, gatnaşmak üçin ylym mugallymy bolmaly däldirler. Mekdebiňizde we synp derejäňizdäki mugallymlar / goldaw mugallymlary bilen işleşiň, synp otagyňyzda sporta mynasyp hukuklar we kuboklar bilen öwünmek üçin beýleki mekdepler bilen bäsleşiň.
Koronawirus barada mugt maglumat berýäris. Abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris, şonuň üçin bu ösýän hekaýa barada iň täze habarlary we maglumatlary size ýetirmegi dowam etdirýäris.
Birinji düzediş: Kongres dini esaslandyrýan ýa-da diniň erkin ulanylmagyny gadagan edýän kanunlar kabul etmeýär;ýa-da söz azatlygyny ýa-da metbugat azatlygyny inkär etmek;ýa-da halkyň parahatçylykly ýygnanyşmak we hökümetden nägilelikleri çözmek üçin haýyş etmek hukugy.


Iş wagty: Iýul-25-2022